Zavolejte nám: +420 776 080 416| +420 286 580 319

International trade

Jsme subjekt specializovaný na propojení evropských podnikatelů s Afričany a naopak. Pracujeme na propojení projektů mezi oběma kontinenty v oblasti průmyslu, zemědělství, zdravotnictví a vzdělávání. Jedná se ale i o vývoz a dovoz zboží a výrobků, nebo jakýkoliv druh obchodních a zprostřetkovatelských operací.

Náš závazek vůči obchodním partnerům není omezen jen na služby, které jim poskytujeme, vytváříme dlouhodobé vztahy a podílíme se na hledání nových obchodních příležitostí pro naše zákazníky na základě strategií, které umožňují minimalizovat náklady a dosáhnout tak větších zisků.

 

We are specializing in linking European entrepreneurs with Africans. We are working on linking projects between the two continents in industry, agriculture, health and education. It is also about the export and import of goods and products, or any kind of business and brokerage operations.

Our commitment to our business partners is not limited to the services we provide them, we create long-term relationships, and we participate in the search for new business opportunities for our customers based on strategies that minimize costs and achieve greater profits.